Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“ Бановски пут 2 11562 Јунковац Број: 459 Датум: 21.07.2016. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 393 од 30.06.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца, доноси О Д Л У К У о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/16 I – Додељује се уговор:  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. године. Образложење: На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 393 од 30.06.2016. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1.1.1/16. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.07.2016. године на Порталу јавних набавки. До истека рока за подношење понуда, 12.07.2016. године, до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: Ред. бр. Број и датум понуде Назив или шифра понуђача Датум пријема Час пријема 1. 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. г. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 12.07.2016. 08:00 Неблаговремених понуда није било. Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 394 од 30.06.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 452 од 01.07.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало: II - Подаци о јавној набавци: 1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“, Бановски пут 2, 11562 Јунковац. 2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.1/16. 3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца. 4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија. 5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 6.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: 421211. 7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 769.681,00 динара. 8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“. 9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда: 1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ......................... 377.129,45 дин. • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин. • активна енергија (виша тарифа): 6,04 дин. • активна енергија (јединствена тарифа): 5,48 дин. • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана 10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године: Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:  ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу. Укупна вредност уговора за активну електричну енергију износи 377.129,45 динара без ПДВ-а, односно 452.694,69 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

22. март - Светски дан вода

Датум: 26. Mart 2019 12:56 Категорија: Новости

У матичној школи у Јунковцу ученици млађих разреда обележили су Светски дан вода.

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 18. Mart 2019 08:41 Категорија: Новости

Ученица 5. разреда Андреа Ранковић освојила је 1. место на Општинском такмичењу из језика и језичке културе!!!

Прочитај

Упис у први разред школске 2019/2020. године

Датум: 15. Mart 2019 08:58 Категорија: Новости

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 11. Mart 2019 11:06 Категорија: Новости

Резултати са Општинског такмичења

Прочитај

Реч педагога - Значај вежбања фине моторике

Датум: 04. Mart 2019 13:22 Категорија: Новости

Фина моторика је од суштинског значаја за писање што представља довољан разлог да се обрати пажња на развијање те вештине како у школи, тако и код куће. Ми смо овом питању посветили мало пажње.

Прочитај

Општинско такмичење из математике

Датум: 04. Mart 2019 11:56 Категорија: Новости

У суботу, 02.03.2019. године у Лазаревцу одржано је Општинско такмичење из математике.

Прочитај

HIPPO English Language Competition

Датум: 04. Mart 2019 11:46 Категорија: Новости

У петак, 01.03.2019. године наша школа имала је част да буде домаћин 7. међународног HIPPO такмичења из енлеског језика.
                                                 

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 05. Februar 2019 10:26 Категорија: Новости

Друго место на Светосавском конкурсу, Црквене општине Лазаревац, добила је и ове године Теодора Стевановић, ученица 8. разреда.

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 05. Februar 2019 10:00 Категорија: Новости

Ученици одељења 4-3 Сара Степановић, Нина Митровић, Ивана Димитријевић и Андреј Марковић освојили су 1. место за групни рад на Светосавском конкурсу у области ликовног стваралаштва.

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 05. Februar 2019 09:40 Категорија: Новости

Анђелија Јаковљевић ученица шестог разреда освојила је 3. место за литерарни рад на међународном конкурсу "Светосавски међународни књижевни конкурс", за исти рад освојила је и 1. на Светосавском конкурсу који је расписала Шабачка епархија, Црквене општине Лазаревац.
 

Прочитај