Новости

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“ Бановски пут 2 11562 Јунковац Број: 459 Датум: 21.07.2016. године На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 393 од 30.06.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца, доноси О Д Л У К У о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/16 I – Додељује се уговор:  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. године. Образложење: На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 393 од 30.06.2016. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1.1.1/16. Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.07.2016. године на Порталу јавних набавки. До истека рока за подношење понуда, 12.07.2016. године, до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача: Ред. бр. Број и датум понуде Назив или шифра понуђача Датум пријема Час пријема 1. 18.01-265176/1-16 од 06.07.2016. г. ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 12.07.2016. 08:00 Неблаговремених понуда није било. Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 394 од 30.06.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 452 од 01.07.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало: II - Подаци о јавној набавци: 1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“, Бановски пут 2, 11562 Јунковац. 2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.1/16. 3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Основне школе “Слободан Пенезић Крцун” из Јунковца. 4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија. 5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности. 6.- Подаци у финансијском плану за 2016. годину: 421211. 7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 769.681,00 динара. 8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“. 9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда: 1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ......................... 377.129,45 дин. • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин. • активна енергија (виша тарифа): 6,04 дин. • активна енергија (јединствена тарифа): 5,48 дин. • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана 10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 458 од 21.07.2016. године: Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:  ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу. Укупна вредност уговора за активну електричну енергију износи 377.129,45 динара без ПДВ-а, односно 452.694,69 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Мај месец математике

Датум: 09. Maj 2019 10:30 Категорија: Новости

Ученици наше школе учествовали су у радионици која је реализована у Модерној галерији у Лазаревцу поводом манифестације "Мај месец математике".

Више фотографија можете погледати у галерији.

Прочитај

23. април - Светски дан књиге

Датум: 22. April 2019 13:13 Категорија: Новости

Светски дан књиге у нашој школи обележили смо тако што су ученици донели своју омиљену књигу и показали је својим другарима. Циљ ове активности јесте подстицање деце да читају, а самим тим и подстицање њиховог интелектуалног развоја, проширивање фонда речи, стицање нових знања. Нешто више о овој теми можете прочитати у одељку Реч педагога на тему "Значај читања за развој деце", а фотографије са ове активности  можете погледати у галерији.

Одгајати дете тако што ћете му усадити љубав према књигама и читању је дугорочна инвестиција од које ће малишан имати вишеструке користи. То је уједно једна од најбољих особина које можете да му пренесете.
Деца која читају постају људи који мисле.

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 09. April 2019 13:31 Категорија: Новости

Ученица петог разреда Андреа Ранковић освојила је II место на Окружном такмичењу из српског језика и III место из историје.

Прочитај

22. март - Светски дан вода

Датум: 26. Mart 2019 12:56 Категорија: Новости

У матичној школи у Јунковцу ученици млађих разреда обележили су Светски дан вода.

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 18. Mart 2019 08:41 Категорија: Новости

Ученица 5. разреда Андреа Ранковић освојила је 1. место на Општинском такмичењу из језика и језичке културе!!!

Прочитај

Упис у први разред школске 2019/2020. године

Датум: 15. Mart 2019 08:58 Категорија: Новости

Прочитај

Успеси наших ученика

Датум: 11. Mart 2019 11:06 Категорија: Новости

Резултати са Општинског такмичења

Прочитај

Реч педагога - Значај вежбања фине моторике

Датум: 04. Mart 2019 13:22 Категорија: Новости

Фина моторика је од суштинског значаја за писање што представља довољан разлог да се обрати пажња на развијање те вештине како у школи, тако и код куће. Ми смо овом питању посветили мало пажње.

Прочитај

Општинско такмичење из математике

Датум: 04. Mart 2019 11:56 Категорија: Новости

У суботу, 02.03.2019. године у Лазаревцу одржано је Општинско такмичење из математике.

Прочитај

HIPPO English Language Competition

Датум: 04. Mart 2019 11:46 Категорија: Новости

У петак, 01.03.2019. године наша школа имала је част да буде домаћин 7. међународног HIPPO такмичења из енлеског језика.
                                                 

Прочитај